RijnIJssel

RijnIJssel - 25486 Pedagogisch Werk (Pedagogisch medewerker kinderopvang) BOL

 1. Je leest nu de studiegids waarmee wij je wegwijs willen maken binnen Rijn IJssel. We vertellen hoe je bij ons op school en in de praktijk kunt leren en hoe we je begeleiden en beoordelen. Kortom hoe zit jouw onderwijs in elkaar? Ook vertellen we je hoe je examen kunt doen en uiteindelijk je diploma kunt behalen. Naast de studiegids bevat deze digitale informatie ook de Onderwijs- en Examenregeling, afgekort OER. In het dagelijks gebruik binnen Rijn IJssel heet het document dan ook St-OER: de studiegids en Onderwijs- en Examenregeling in één document. De St-OER bestaat uit de bovenstaande 15 delen.

  Wij vinden het belangrijk dat je weet wat je kunt verwachten tijdens je opleiding en wat je rechten en plichten zijn. Dat is ook in de wet opgenomen. Wat we van elkaar mogen verwachten, is ook opgenomen in het studentenstatuut en de onderwijsovereenkomst.

  Iedere student heeft zijn persoonlijke St-OER. Ook jouw St-OER is afgestemd op de opleiding die je volgt en op de locatie waar jij onderwijs volgt. De St-OER is een soort handleiding voor je opleiding. Veel studenten lezen de handleiding niet en gaan aan de slag. Dat is jammer, want er staat veel handige informatie in. Niet alleen over je opleiding, maar ook bijvoorbeeld over zaken als verzekeringen.

  Maak er een prachtige onderwijsperiode van! Onze docenten en ondersteuners staan klaar om je daarbij te begeleiden.

   

  We wensen je een fijne tijd bij Rijn IJssel en veel succes bij je opleiding.

   

  Arnhem, april 2017

  College van bestuur Rijn IJssel

 2. De organisatiestructuur met directie van Rijn IJssel

  Rijn IJssel is een middelgroot regionaal opleidingencentrum in Arnhem en omgeving met verschillende opleidingen op diverse locaties.

 3. Wie zijn wij?

  Rijn IJssel staat als regionaal opleidingencentrum voor educatie en beroepsonderwijs midden in de maatschappij. Wil je weten hoe Rijn IJssel zijn rol als opleidingsinstituut ziet en hoe Rijn IJssel die rol vorm wil geven, klik dan op de onderstaande link of ga naar onze website.

 4. Locaties en bereikbaarheid

  Rijn IJssel verzorgt zijn opleidingen op verschillende locaties. Klik op de figuur rechts om de verschillende locaties te bekijken.

  Kom je met de auto, voorkom dan onnodige overlast voor de mensen in de wijk. Parkeer bij voorkeur op grotere, openbare parkeerplaatsen in de buurt van het schoolgebouw.

  Voor bereikbaarheid via openbaar vervoer klik op:

  9 2 9 2

 5. De opleidingen

  Een groot opleidingsinstituut als Rijn IJssel verzorgt veel verschillende opleidingen op diverse niveaus. Wil je weten welke opleidingen studenten bij Rijn IJssel kunnen volgen, klik dan op deze link.

   

 6. Het kwalificatiedossier

  In het mbo, dus ook bij Rijn IJssel, staat jouw toekomstige beroep in de opleiding centraal. Alle middelbare beroepsopleidingen in Nederland moeten voldoen aan dezelfde eisen. Deze eisen staan in een zogenoemd kwalificatiedossier. Een kwalificatiedossier staat beschreven wat een mbo-student aan het eind van zijn opleiding moet kennen en kunnen. Op basis daarvan maken scholen hun onderwijs- en examenprogramma. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) ontwikkelt en onderhoudt de kwalificatiedossiers. De minister van OCW stelt ze vast.

  Alle kwalificatiedossiers van alle opleidingen samen noemen we de ‘kwalificatiestructuur’ van het Nederlandse middelbare beroepsonderwijs.

  Wat is een kwalificatie eigenlijk?

  Met een kwalificatie geef je aan of iemand geschikt en bekwaam is voor het uitvoeren van een bepaald beroep, in het vervolgonderwijs en in de maatschappij. In het kwalificatiedossier van jouw beroep is aangegeven wat je moet weten en over welke vaardigheden en beroepshouding je moet beschikken.

  Je kunt het kwalificatiedossier van je opleiding bekijken op de website van SBB. Klik op onderstaande link:

   

   

   

  Alle opleidingen zijn op dezelfde manier beschreven. Die beschrijving ziet er als volgt uit:

  Een kwalificatiedossier bestaat uit een basisdeel en profieldelen. Samen vormen zij de kwalificatie. Keuzedelen zijn de 'plus' op de kwalificatie en maken de opleiding compleet.

  Een kwalificatiedossier bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Het basisdeel dat gevormd wordt door de beroepsspecifieke onderdelen (de gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen voor het gehele kwalificatiedossier) én de generieke onderdelen (Nederlandse taal, rekenen, Loopbaan en Burgerschap en zover het een mbo-4-opleiding betreft Engels)
  2. Eén of meerdere profieldelen; een profieldeel bestaat uit één of meerdere kerntaken en werkprocessen die specifiek gelden voor de kwalificatie.

  Het basisdeel en het profieldeel vormen samen de kwalificatie.

  Jouw opleiding is gebaseerd op de kwalificatie en één of meerdere keuzedelen. Met behulp van keuzedelen kan je je verder specialiseren in je beroep (verbreden of verdiepen) of bereiden jou voor op een betere door- of instroom naar een vervolgopleiding in het mbo of hbo.

  In de paragraaf 'Keuzedelen' in dit hoofdstuk vind je meer informatie.

 7. Wat kun je met jouw opleiding en wat zijn de werkzaamheden

  In het kwalificatiedossier staat de typering van het beroep. Daarin kun je lezen wat je werkzaamheden zijn, wat er van je beroepshouding gevraagd wordt en wat het resultaat van de werkzaamheden zijn. Dit staat beschreven in het basisdeel en het profieldeel. Ga voor meer informatie over je beroep en de werkzaamheden die daarbij horen, naar de website van: 

 8. Kerntaken en werkprocessen

  Kerntaken
  In het kwalificatiedossier staan voor het beroep specifieke kerntaken en werkprocessen genoemd. Kerntaken zijn taken die tijdens de beroepsbeoefening vaak voorkomen of veel tijd in beslag nemen. Met andere woorden, het beroep bestaat voor een groot deel uit deze taken. Alle kerntaken samen beschrijven de essentie van de beroepsuitoefening.

  Werkprocessen
  Om de kerntaken goed te kunnen uitvoeren, heb je kennis en vaardigheden nodig. De specifieke werkzaamheden die bij een kerntaak horen worden op bais van kennis en vaardigheden samengesteld in zogenaamde werkprocessen. 

  In het kwalificatiedossier wordt ook aangegeven hoe ingewikkeld de kerntaken zijn (complexiteit) en de mate waarin je uiteindelijk verantwoordelijk bent (moet je het helemaal zelf doen of met begeleiding). Voor meer informatie klik op de volgende link:

 9. Generieke onderdelen

  De generieke onderdelen zijn opgenomen in het basisdeel van het kwalificatiedossier. De generieke onderdelen zijn Nederlandse taal, rekenen, Loopbaan en Burgerschap en wanneer je een mbo-4-opleiding volgt ook Engels.

 10. Nederlands, Engels mbo-4 en rekenen

  Nederlandse taal en rekenen generiek
  In de lessen word je voorbereid op het centraal examen (Lezen en Luisteren) en de instellingsexamens (Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven) voor Nederlandse taal en het centraal examen rekenen. Voor deze examens heeft de minister de referentieniveaus vastgesteld. Afhankelijk van het niveau van je opleiding moet je aan de volgende eisen voldoen:

  • Niveau 1                  2F
  • Niveau 2 en 3           2F
  • Niveau 4                  3F

  Het is mogelijk om het examen Nederlandse taal en/of rekenen op een ander niveau af te leggen. Je loopbaancoach kan je hier meer informatie over geven.

  Engels generiek
  Volg je een mbo-4-opleiding? Dan doe je ook examen in Engels. Hiervoor leg je een centraal examen Lezen en Luisteren Engels af en instellingsexamens voor Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven Engels. De eisen voor Engels zijn als volgt:

  • Lezen en luisteren                                       B1-niveau
  • Spreken, gesprekken voeren en schrijven     A2-niveau

  Het is mogelijk om je examen Engels op een hoger niveau af te leggen. Je loopbaancoach kan je hier meer informatie over geven.

  Locatie centrale examens
  De centrale examen voor Nederlandse taal, rekenen en Engels worden afgenomen op de Utrechtsestraat in Arnhem.

  Klik op onderstaande link voor meer informatie:

   

  Klik hier voor de link naar het referentiedocument Nederlands en rekenen.

  Klik hier voor de link naar de Handreiking MVT MBO.

 11. Loopbaan & Burgerschap (sport)

  Je leert bij Rijn IJssel voor een beroep. Daarnaast is er ook aandacht voor goed burgerschap en jouw persoonlijke loopbaan. Wat houdt ‘Loopbaan en Burgerschap’ in?

  Met het onderdeel ‘Loopbaan’ leer je goed om te gaan met je studie en leer je hoe je moet plannen. Ook verken je jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt en in het vervolgonderwijs.

  Ook ben je burger in Nederland. Je woont in een buurt, een dorp of een stad in Nederland. Je mag stemmen, je werkt of je bent vrijwilliger bijvoorbeeld bij een sportclub. Kortom, je bent een burger in de Nederlandse samenleving. Daarom is ‘Burgerschap’ onderdeel van je opleiding.

  Voor meer informatie over de kaders van Loopbaan en Burgerschap klik hier.

 12. Keuzedelen

  -intro-legpuzzel.pngJe hebt iets te kiezen in je opleiding!

  Een mbo-opleiding bestaat uit een basis- en een profieldeel. Het basisdeel zijn de beroepsgerichte vakken en de algemene vakken rekenen, Nederlands en loopbaan en burgerschap en voor niveau 4 ook Engels. In het profieldeel komen de specifieke taken van je toekomstige beroep aan bod.
  Daarnaast zijn er keuzedelen. Keuzedelen mag je zelf kiezen. Ze zijn bedoeld ter verbreding of verdieping van je vak of gericht op doorstroom naar een vervolgopleiding. Een student Particuliere Beveiliging kiest bijvoorbeeld een keuzedeel ICT, zodat hij zijn computervaardigheden vergroot en daardoor breder inzetbaar is. Volg je een opleiding Allround kapper, dan liggen de keuzedelen visagie of nagelstyling voor de hand. Een student verpleegkunde kan voor een vreemde taal kiezen, bijvoorbeeld Duits, en daardoor makkelijker een baan over de grens vinden. Wil je doorstromen naar een andere mbo-opleiding of naar het hbo, dan is het logisch de doorstroomgerichte keuzedelen te volgen. Je loopbaancoach kan je helpen kiezen.

  Opleidingen bieden soms een keuze uit verschillende groepen keuzedelen aan of er kan gekozen worden uit losse keuzedelen. De keuzedelen van Rijn IJssel zijn toegankelijk voor alle studenten. Je hoeft niet per se voor een keuzedeel van je eigen opleiding te kiezen. Ze mogen alleen niet overlappen met één of meerdere onderdelen van jouw studierichting. De examencommissie beoordeelt dit.

  Kiezen is niet vrijblijvend
  Het aantal uren dat je aan de keuzedelen besteedt, is afhankelijk van de opleiding die je volgt. Dat zie je in onderstaande tabel. Heb je een keus gemaakt en ben je toegelaten, dan wordt dit vastgelegd in een onderwijsovereenkomst.

  Kwalificatieniveau Soort opleiding Keuzedeelverplichting
  Niveau 1 Entreeopleiding Studielast: 240 klokuren
  Niveau 2 Basisberoepsopleiding Studielast: 480 klokuren
  Niveau 3 Vakopleiding Studielast: 720 klokuren
  Niveau 4 Middenkaderopleiding 3 jaar Studielast: 720 klokuren
  Niveau 4 Middenkaderopleiding 4 jaar Studielast: 960 klokuren
  Niveau 4 Specialistenopleiding 1 jaar Studielast: 240 klokuren

  Zelf kiezen wil niet zeggen dat het vrijblijvend is. Keuzedelen zijn verplicht. Heb je een keuzedeel met een voldoende afgerond, dat wordt dit op je diploma vermeld. Heb je een onvoldoende, dan komt het er niet op te staan. Je hoeft geen voldoende voor de keuzedelen te halen om te kunnen slagen. Het cijfer komt wel op je resultatenlijst te staan. Ook als het een onvoldoende is.

  Studenten die vanaf schooljaar 2018-2019 instromen, krijgen met andere eisen te maken. Voor hen geldt wel dat zij de keuzedelen (onderling) gemiddeld met een voldoende moeten afronden om een diploma te krijgen.

   

  Als je na je opleiding gaat -soorten.pngwerken
  Als je na je opleiding gaat werken, kun je jezelf met keuzedelen onderscheiden van je medestudenten. Keuzedelen die je met een voldoende afgerond hebt, komen op je diploma te staan. Met je diploma in de hand kun je aan je toekomstige werkgever laten zien wat je allemaal  te bieden hebt.

   

  Als je na je opleiding verder gaat leren
  Als je na je opleiding een volgende mbo-opleiding gaat volgen of start met een hbo-opleiding, kan je kiezen voor keuzedelen die je daarop voorbereiden. De keuzedelen die je gedaan hebt, kunnen in je volgende opleiding zorgen voor vrijstellingen of kunnen zorgen voor een makkelijkere start.

  Over de grenzen van je opleiding heen kijken?
  Met je opleiding leer je alles voor een beroep. Misschien zie je wel keuzedelen bij andere opleidingen van Rijn IJssel die je heel interessant lijken. Je kunt ook die keuzedelen aanvragen. Zo’n keuzedeel mag dan geen overlap hebben met jouw opleiding en de school moet het kunnen organiseren dat je dat keuzedeel gaat volgen. 

  Vragen?
  Wil je meer weten over keuzedelen? Kijk dan in het hoofdstuk ‘mijn opleiding’ in deze gids of informeer bij je loopbaancoach.

  Je loopbaancoach kan je informatie geven over de manier waarop een keuzedeel (of een combinatie van keuzedelen) jouw opleiding kan verbreden, verdiepen of van waarde kan zijn voor de vervolgopleiding.

  Welke keuzedelen?
  De school mag alleen keuzedelen aanbieden die zijn gekoppeld aan een kwalificatie. Deze gekoppelde keuzedelen zijn opgenomen in een landelijk register. De school mag uit deze lijst kiezen welke keuzedelen ze aanbieden. In het leerplan kan je zien welke keuzedelen jouw opleiding aanbiedt.

  In het leerplan en meer gedetailleerd in de onderwijscatalogus (soms in een andere vorm) is aangegeven (of verwezen naar) wanneer en hoe je de keuzedelen kunt kiezen, volgen en examen aflegt. Keuzedelen worden in een blok van vijf weken of als lint (over meerdere perioden) aangeboden.

 13. Jouw toekomst

  Bij de keuze voor een beroep, doorstuderen of een baan vinden, heb je informatie nodig. Welke vervolgopleiding kan ik na deze opleiding doen? Hoe groot is de kans op werk in deze regio? Wat verdien ik met dit werk? Je kunt met al deze vragen terecht bij je loopbaancoach.

  Meer informatie vind je op de site bij desbetreffende opleiding van Rijn IJssel:

   

   

 14. Talent ontwikkelen is leren

  Wat is talent?
  Een talent is iets waar je goed in bent (gave of aanleg), waarvan je vindt dat het bij je past. Je talenten leren kennen en (verder) ontwikkelen heet leren. Iedereen heeft talenten, jij ook. Je kunt bijvoorbeeld talent hebben voor sport, creatief bezig zijn, muziek maken, hard werken of heel nauwkeurig zijn. Talenten zijn eigenschappen die een persoon ontwikkeld heeft, iets heel eigens dus. Iedereen heeft talenten en ze zijn er in allerlei soorten en maten. Bij een passende beroepskeuze kun je je talenten gebruiken.

  Jouw talenten
  Het gaat Rijn IJssel niet om één ding waar jij goed in bent, maar om al jouw talenten. Bij Rijn IJssel kun jij je talenten ontwikkelen. We bekijken samen met jou wát je leert, je leertempo en je manier van leren. Dit stemmen we zoveel mogelijk af op jouw wensen, mogelijkheden én talenten.

  Talent ontwikkelen is niet alleen werken met de talenten die jij al ontwikkeld hebt, maar ook het opsporen en ontwikkelen van nog verborgen talenten. Door een passende beroepsopleiding te volgen bij Rijn IJssel, ontwikkel jij je talenten en daarmee jezelf. Door jouw ontwikkeling groeit je vakmanschap en groei jij als mens. Het is belangrijk dat je doet waar je goed in bent of goed in wilt worden. Als je dat doet, gaat het leren vaak vanzelf. Waarschijnlijk heb je zelf zoiets al eens meegemaakt: iets ging heel goed en daarom kon je er geen genoeg van krijgen. Je was toen blijkbaar heel gemotiveerd om nog beter te worden.

  Rijn IJssel organiseert het onderwijs op een manier dat jij gemotiveerd wordt om te leren.

 15. RIJk-onderwijs

  Rijn IJssel heeft het onderwijs zo vorm gegeven dat jij ruimte krijgt om jouw talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Deze vorm van onderwijs noemen wij RIJk Onderwijs. RIJk Onderwijs is onderwijs:

  • gericht op de beroepspraktijk.
  • waarin je leert je eigen ontwikkeling te sturen en zoveel mogelijk (in overleg met je loopbaancoach) je eigen leerroute bepaalt.
  • dat aansluit bij jouw manier van leren.
  • dat jou leert te leren van je eerdere ervaringen.
  • dat aantrekkelijk en uitdagend is.
 16. Werken met beroepstaken

  Een beroepstaak is in feite een set werkzaamheden (werkprocessen) die een logische en integrale (leer)omgeving creëert waarin de student aan leereenheden gaat werken.

 17. Fasen in de opleiding

  Er zijn drie fases in jouw opleiding.

  1. de oriëntatiefase – hierin maak je kennis met alle aspecten van het beroep en de opleiding. De opdrachten zijn weinig complex en je krijgt (veel) begeleiding.
  2. de ontwikkelfase – hierin leer je alles wat je nodig hebt om het beroep te kunnen uitoefenen. Je traint je vaardigheden, je beroepshouding en leert alles wat je moet weten voor het beroep.
  3. de uitstroomfase – hierin verbreed je en verdiep je jouw kennis en vaardigheden en werk je toe naar het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. De opdrachten zijn complex (zoals je die ook in het beroep moet uitvoeren) en je werkt zelfstandig(er). Je laat zien dat je klaar bent voor de arbeidsmarkt of doorstroom naar een vervolgopleiding in het mbo of hbo.
 18. Leereenheden, leeractiviteiten en bronnen

  Elke fase bestaat uit meerdere leereenheden. Je leert en werkt in blokken van vijf weken (of in uitzonderlijke gevallen tien weken). Een leereenheid is een grote opdracht, zoals je die in jouw toekomstige beroep ook moet uitvoeren. Elke vijf weken lever je een beroepsproduct op. Je krijgt leeractiviteiten aangeboden over de kennis,  vaardigheden en houding die je nodig hebt om het beroepsproduct te kunnen opleveren. In veel gevallen kun je binnen jouw opleiding zelf kiezen in welke volgorde je de leereenheden volgt. Binnen elke opleidingsfase bepaal jij, samen met jouw loopbaancoach, op basis van je leervraag (of leervragen) welke leereenheid je wilt volgen.

  Om de opdracht te kunnen uitvoeren, volg je leeractiviteiten. Leeractiviteiten zijn bijvoorbeeld instructies, lessen, workshops, simulaties en hoorcolleges die je kunt volgen. Hierdoor train je je vaardigheden of doe je kennis op die nodig is om de opdracht van de leereenheid uit te kunnen voeren.

  Tijdens je opleiding gebruik je verschillende bronnen. Bronnen zijn onder meer docenten, medestudenten, boeken, websites en filmpjes. Vaak kun je een keuze maken uit verschillende bronnen bij een leeractiviteit of een combinatie daarvan. Dit betekent dat jij kunt leren op de manier die het beste bij je past.